Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • evidencia DPH a daňové priznanie DPH
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky ( daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie Výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie Výkazu o majetku a záväzkoch )

Podvojné účtovníctvo:

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • kniha analytickej evidencie
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • účtovanie bankových výpisov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a daňové priznanie DPH
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • interné smernice
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky ( daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, Poznámky, cashflow )