Intrastat

  • poskytujeme služby spojené s vystavovaním štatistických hlásení Intastat-SK

INTRASTAT systém - je systém štatistického zisťovania, ktorý umožnuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach SR to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.

Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty.

Ak spravodajská jednotka prekročila prah oslobodenia a Štatistický úrad SR ešte neurčil jej spravodajskú povinnosť, je sama povinná zaregistrovať sa na štatistickom úrade. Povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK jej vznikne v mesiaci, v ktorom prekročí prah oslobodenia.

Prah oslobodenia pre rok 2013 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR. Prah zjednodušenia na prijatí a na odoslaní bol v systéme INTRASTAT-Sk od 1.1.2013 zrušený. Spravodajská jednotka je povinná predkladať INTRASTAT-SK hlásenie mesačne, do 15.kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia príslušnej pobočke colného úradu. S účinnosťou od 1.4.2010 je povinnosť zasielať INTRASTAT-SK hlásenia v elektronickej forme.